Všeobecné podmínky

1. Na zálohovacích úložištích je Vám rezervována zálohovací kapacita:

(i) 10 GB v případě bezplatné licence po dobu 30 kalendářních dnů.

(ii) Závazně objednaná kapacita v případě placené licence.

2. Licence

a) Platnost licence je:

(i) 30 dní od data vytvoření uživatelského účtu v případě bezplatné licence. Kapacitní omezení je 500 MB, po 30 dnech dojde k omezení bezplatného účtu a ukončení možnosti zálohování a následně, po 60 dnech od aktivace bezplatného účtu bude účet smazán, případně převeden na placený účet na základě závazné objednávky.

(ii) Časově neomezená, resp. omezená dobou platnosti služby Whitestore v případě placené licence.

b) Datum začátku platnosti služby:

(i) Datum zavedení Vašeho bezplatného účtu v případě bezplatné licence.

(ii) Datum aktivace služby, resp. datum vymezení pronajaté datové kapacity na datových úložištích, v případě placené licence.

c) Ukončení služby:

Ukončení služby Whitestore může nastat v případě hrubého porušení licenční smlouvy nebo v těchto případech:

(i) V případě bezplatné licence po 30 dnech od aktivace bezplatného účtu bude zcela omezena možnost zálohování, po 60 dnech od aktivace bezplatného účtu bude účet zcela vymazán, bez možnosti jakékoliv obnovy dat.

(ii) V případě placené licence:

     (ii.i) tři kalendářní měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně, výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po datu doručení výpovědi druhé smluvní straně.

     (ii.ii) prodlením s úhradou vyfakturovaných služeb delším než 30 kalendářních dnů.

3. Poplatky za využívání služby

Poplatky za využívání služby Whitestore a za další služby (např. konzultantská činnost, offline přenosy dat, poplatek za fakturu poštou, atd.) s tím související, jsou fakturovány zpětně v měsíčních cyklech a zasílány na základě zvoleného způsobu fakturace (elektronicky / poštou).

Poplatek za registraci placené licence je součástí první vystavené faktury. Splatnost faktur je standardně 14 kalendářních dnů od data vystavení faktury. V případě prodlení s úhradou vyfakturovaných služeb bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Výše poplatku za pronájem datové kapacity je dána velikosti pronajatého prostoru a řídí se závazně odsouhlasenou objednávkou.