Licenční smlouva Whitestore

Před připojením ke službě Whitestore si pečlivě prostudujte tuto licenční smlouvu. Na základě odsouhlasení všech licenčních bodů licenční smlouvy vám, jako fyzické nebo právnické osobě, uděluje společnost Whitesoft, s.r.o. právo službu Whitestore využívat. Tato licenční smlouva upravuje právní vztahy mezi vámi a společností Whitesoft, s.r.o. a je jako taková právně vymahatelná.

Volbou „Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy“ dáváte najevo svou svobodnou vůli k přijetí všech licenčních podmínek a zároveň prohlašujete, že jste způsobilý a oprávněný k takovým úkonům. V případě vašeho nesouhlasného stanoviska, zvolte „Nesouhlasím s podmínkami licenční smlouvy“.

Volbou „Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy“ udělujete společnosti Whitesoft, s.r.o. právo zařadit Vaši fyzickou či právnickou osobu do referenčního seznamu služby Whitestore.

 1. Software poskytovaný společností Whitesoft, s.r.o. je poskytován na základě „jak je“, bez záruk jakéhokoliv druhu a společnost Whitesoft, s.r.o. není odpovědná za žádné případné škody vzniklé použitím software. Whitesoft, s.r.o. neposkytuje žádné záruky, výslovné ani odvozené, včetně záruk vhodnosti použití software pro daný účel.
 2. Software umožňuje provádění zálohování Vašich dat na datových úložištích společnosti Whitesoft, s.r.o. a jejich následnou obnovu. Přenos dat je realizován prostřednictvím Internetu.
 3. Whitesoft, s.r.o. Vám poskytuje neexkluzivní, nepřenosnou, licenci k použití tohoto software dodávaného společností Whitesoft, s.r.o . Redistribuce programu vlastněného společností Whitesoft, s.r.o. není-li výslovně povolena společností Whitesoft, s.r.o., je přísně zakázána.
 4. Veškerý obsah na této stránce, včetně textu, grafiky, loga, ikon, obrázků a software je majetkem společnosti Whitesoft, s.r.o. nebo jejích dodavatelů software a je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech. Jakýkoli pokus o reverzní inženýrství, demontáž nebo dekompilaci těchto programů, pokud to není výslovně dovoleno, je zakázáno zákonem.
 5. Společnost Whitesoft, s.r.o. Vám může zaslat oznámení prostřednictvím e-mailu nebo poštou. Whitesoft, s.r.o. může rovněž oznámit změny podmínek či jiných záležitostí tím, že zobrazí oznámení nebo odkaz na oznámení změny služeb poskytovaných Whitesoft, s.r.o.
 6. Přestože není zájmem společnosti Whitesoft, s.r.o. záměrně sledovat Vaše online přenosy, Whitesoft, s.r.o. si vyhrazuje právo upravit nebo odstranit obsah, o kterém se domnívá, že může být škodlivý nebo urážlivý pro širokou veřejnost. Ukončení nebo pozastavení vašeho účtu může být následek porušení pravidla nezveřejňovat škodlivý nebo urážlivý obsah.
 7. Integrita tohoto systému závisí na správném používání elektronické pošty jako média pro zasílání zpráv. Využívání e-mailové adresy (kontaktní e-mail), přímo nebo nepřímo jako spamového nástroje nebo k jinému účelu než je určeno, je zakázáno.
 8. Vámi zadaný kontaktní e-mail bude používán k zasílání informací o nerealizovaných zálohách, končící platnosti bezplatné licence, blížícímu se limitu pronajaté datové kapacity apod.
 9. Whitesoft, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo dočasně či trvale přerušit službu (nebo kteroukoli její část) a to i bez předchozího upozornění uživatelů.
 10. Předpokládá se, že nebudete využívat služby poskytované společností Whitesoft, s.r.o. k žádné nezákonné činnosti, která není jinak uvedena výše, včetně snahy o narušení bezpečnosti síťových účtů. Příslušné právní kroky budou zahájeny v případě, že se společnost Whitesoft s.r.o. dozví o jakékoliv z těchto činností.
 11. Whitesoft, s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoli nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody (včetně škod za ztráty, ušlý zisk, ztrátu zálohovaných dat a podobně) vzniklé porušením smlouvy, deliktem (vč. nedbalostního) či jinak a to i v situaci, kdy společnost Whitesoft, s.r.o. nebo její zaměstnanci byli poučeni o možnosti vzniku takových škod.
 12. Pouze uživatel má znalost svého šifrovacího klíče. Uživatelé musí zajistit, aby jejich šifrovací klíče byly uchovávány na spolehlivém a bezpečném místě. Whitesoft, s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoli škody (včetně škod plynoucích z nemožnosti obnovy záloh dat nebo zveřejnění důvěrných informací) vyplývající ze ztráty / poškození / ohrožení tohoto klíče.
 13. Specifické parametry služby jsou popsány ve Všeobecných podmínkách.
 14. Tato licenční smlouva nabývá platnosti dnem jejího odsouhlasení a může být měněna pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.